Integritetspolicy

Vi är specialister på säkerhet, och det gäller även hanteringen av dina personuppgifter för att säkerställa att din integritet respekteras.

I denna integritetspolicy beskriver vi vilka kategorier av personuppgifter Sector Alarm behandlar, vilka ändamål dessa uppgifter samlas in för och hur du kan utöva dina rättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inklusive Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR). Klicka på texten nedan för att läsa mer om vår behandling av personuppgifter.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Dina personuppgifter samlas framför allt in från dig eller genereras av dig vid din användning av våra tjänster, till exempel Mina sidor eller larmsystemet. I vissa fall samlar vi dock även in ytterligare information från tredje part för att säkerställa att vi har tillgång till korrekt och nödvändig information. De personuppgifter vi behandlar kan kategoriseras på följande sätt:

Identitetsinformation, inklusive namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kundnummer, personnummer och adress till platsen för larmsystemet om det inte har installerats på din hemadress. Om kunden är ett företag behandlar vi såväl bolagsinformationen som kontaktuppgifterna (namn, telefonnummer och e-postadress) till en eller flera angivna kontaktpersoner.

Finansiell information, inklusive betalningsuppgifter, Autogiro och kreditbetyg. Det senare erhålls från auktoriserade kreditvärderingsinstitut, och du får alltid ett meddelande från kreditvärderingsinstitutet med en kopia av den information de har delat med oss.

Avtalsinformation, inklusive en kopia av det avtal du har ingått med Sector Alarm, samt eventuella andra dokument som har undertecknats som en del av nykundshanteringen eller i samband med senare avtalsändringar (till exempel om du flyttar till en ny adress). Avtalet inkluderar adressen för larminstallationen, kundnummer, paneltyp samt pris och faktureringsinformation.

Telefoninspelningar, inklusive inspelningar av alla telefonsamtal till och från vår larmcentral.

Information om kundaktiviteter, till exempel information om ägarbyte, underhåll samt kundkontakt och -kommunikation via e-post, kontaktformulär, sms, chatt (inklusive chatt via vår chattfunktion, WhatsApp eller Facebook Messenger) och telefon. Om du kontaktar vår kundservice loggar vi den viktigaste informationen från samtalet i vårt kundsystem.

Information om användaren och larmsystemet, till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress för dig och varje tredje part som har godkänts av dig för att hantera larmsystemet (inklusive nödkontakter som familjemedlemmar och grannar). Detta inkluderar även hustyp, paneltyp och larmkomponenternas placering samt ditt lösenord och din kod. Information om larminstallation och aktivitetslogg för all aktivitet kring larmsystemet, inklusive information om på-/avlarmning, utlösta larm och tekniska larm. Hantering av integrerat lås, dörrlås och smartplug (om du har installerat dessa).

Loggar från användningen av våra plattformar, till exempel din aktivitet i Sector Alarm App eller på Mina sidor på vår webbplats inklusive inloggningsuppgifter, mobilnummer och enhets-id, app-id, appversion, webbläsare/typ och version av webbläsare, operativsystem och telefon-/enhetsmodell samt information om vilket nätverk du använder. Användningen av våra digitala tjänster, inklusive Mina sidor på vår webbplats och i vår app, behandlas i våra allmänna villkor

Bilder, till exempel övervakningsbilder eller -video (om det är aktiverat) i samband med larm, inklusive inspelningar, streaming och överföring av video, foton och ljud för de personer som befinner sig inom kamerans räckhåll. Vi har enbart åtkomst till videoinspelningar om du specifikt godkänner sådan åtkomst i Sector Alarm App.  

E-postinformation, till exempel aggregerad information om hur våra kunder läser vår kommunikation till dem, d.v.s. om e-postmeddelandet blir läst eller inte, om kunderna klickar på några länkar och hur lång tid som går innan e-postmeddelandet öppnas.

Leadinformation, till exempel om du fyller i vårt kontaktformulär på vår webbplats eller på en webbplats från tredje part. Vi behandlar denna information för att kunna kontakta dig för marknadsföringsändamål. Vi kan även få potentiella leads från våra strategiska partners baserat på ditt avtal eller dina interaktioner med dem, till exempel via fackföreningar, branschorganisationer, försäkringsbolag eller banker som vi samarbetar med. I enlighet med gällande konsumentlagstiftning i EU registrerar vi även adresserna till dem som informerar oss om att de vill välja bort marknadsföring utanför lokaler från vårt företag (dörrknackning). För att välja bort digital- eller telefonmarknadsföring registrerar vi även kontaktuppgifter (e-postadress, namn och telefonnummer) till den som väljer bort för att kunna respektera reservationen mot marknadsföring.

Försäljningsinformation: Vi behandlar personuppgifter i samband med våra försäljningsaktiviteter, såväl online som på telefon och via fysiska möten. Detta inkluderar information om den potentiella kunden så som typ av bostad, om denne har larm idag och önskemål om framtida larmlösning. Vi behandlar även uppgifter om dialogen så som antal kontakter, information om säljaren och installationspersonalen, kontaktdatum, en sammanfattning av dialogen samt marknadsföringsaktivitetens kanal/källa.

Information om hårdvaruunderhållet, till exempel om du begär underhåll eller rapporterar fel och brister i ditt larmsystems hårdvara. Vi loggar den här informationen och delar den med vårt installationsteam, som loggar kontonummer, kundnamn, adress, larmsystemets historik och information om utförda eller planerade underhållsaktiviteter. Vi kan även dela specifik information med vår hårdvaruleverantör om detta bedöms nödvändigt för att åtgärda felet eller bristen.

Cookieinformation: Vi använder cookies, pixlar, skript och liknande typer av teknik på vår webbplats och i vår app för att känna igen dig mellan olika webbplatser, webbläsare och enheter samt för att anpassa innehållet efter dina preferenser när du använder våra digitala plattformar. Detta omfattar information om din enhet, IP-adress, app-id, appversion, webbläsare/typ och version av webbläsare, operativsystem och telefon-/enhetsmodell samt information om vilket nätverk du använder. Mer information finns i vår cookiepolicy. Om inget annat anges ovan genereras alla dessa datapunkter av dig eller din användning av våra tjänster. Observera att om du inte förser oss med de personuppgifter som anges ovan kan det finnas vissa tjänster som vi inte kan erbjuda dig.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Nedan hittar du en översikt över de ändamål för vilka vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av information vi använder för dessa ändamål samt den rättsliga grunden för vår behandling.

Hantering av nya kunder

Om du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår webbplats behandlar vi din leadinformation för att kunna förse dig med relevanta erbjudanden och tjänster. Detta baseras på ditt samtycke i samband med att du skickar in kontaktformuläret, i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR. Om vi får din leadinformation från våra strategiska partners behandlar vi den här informationen antingen baserat på det samtycke du har lämnat till vår partner (artikel 6.1 a i GDPR) eller baserat på vårt berättigade intresse av att marknadsföra och sälja våra produkter och tjänster i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Vilken rättslig grund som tillämpas beror på det samtycke du har lämnat till vår partner, och om det även omfattar vår behandling för marknadsföringsändamål eller inte. Oavsett vilket kan du alltid neka till att ta emot marknadsföring från oss genom att kontakta vår kundservice. När du får marknadsföring via e-post från oss finns det alltid en länk för avregistrering längst ned i e-postutskicket som du kan använda för att avregistrera dig från framtida utskick.

Om du vill bli kund hos Sector Alarm behandlar vi din identitetsinformation, finansiella information, avtalsinformation, försäljningsinformation samt information om användaren och larmsystemet för att kunna ge dig en offert för hyra av larmutrustningen, för att kunna installera larmsystemet och för att registrera det undertecknade avtalet. Vi kontrollerar ditt kreditbetyg för att kunna bedöma om du klarar av att betala den månatliga abonnemangsavgiften, vilket innebär att vi behöver behandla ditt personnummer i enlighet med Dataskyddslagen (SFS 2018:218). Vi har berättigade skäl att genomföra en kreditvärdering för att säkerställa att du kan betala månadsavgifterna. För att kunna göra en sådan bedömning behöver vi behandla ditt personnummer för säker identifiering. All behandling av personuppgifter som beskrivs ovan genomförs för att kunna ingå ett avtal med dig i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR.

Administration och underhåll av kundrelationen

När du har blivit kund hos Sector Alarm behandlar vi din finansiella information och identitetsinformation för att kunna utfärda månadsfakturor och registrera betalningarna i vårt ekonomisystem. Denna behandling för faktureringsändamål genomförs för att fullgöra vårt avtal med dig i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR, medan vår behandling för redovisningsändamål genomförs för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser i form av bokföring och skatterapportering i enlighet med artikel 6.1 c i GDPR.

Om du kontaktar vår kundservice kan vi komma att lagra telefoninspelningar om du inte har nekat till sådan inspelning. Dessa inspelningar används för kvalitetssäkrings- och utbildningsändamål, baserat på vårt berättigade intresse att säkerställa att våra kundservicemedarbetare tillhandahåller bästa möjliga service till våra kunder, i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Vi gör även en anteckning i vår kunddatabas om ämnet för ditt samtal till oss för att kunna ge bättre svar på senare frågor som du kan tänkas ha samt för att logga eventuella klagomål eller fel och brister som kan tänkas uppstå. Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse att ge dig bästa möjliga kundupplevelse och säkerställa kontinuitet för den hjälp och support du får av oss, i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.

Vid ett utlöst larm behandlar vi identitetsinformation, bilder och information om användaren och larmsystemet för att kunna följa upp och, om nödvändigt, agera vid nödsituationer (exempelvis brand eller inbrott). Detta görs för att kunna tillhandahålla de tjänster du har köpt av oss i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR. I dessa fall lagrar vi även telefoninspelningar från larmcentralen baserat på vårt berättigade intresse att logga hur dessa larm har följts upp och förbättra våra tjänster i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Beroende på typen av larmutrustning och utrustningens konfiguration, kan vår kameradetektor också ta bilder när du avaktiverar larmet via larmpanelen eller på annat sätt initierar aktivering av larm. Detta görs av säkerhetsskäl om en inbrottstjuv eller annan obehörig tredje part försöker sabotera kamerorna eller annan larmutrustning. Så länge inget larm utlöses kommer dessa bilder som huvudregel raderas från vårt larmhanteringssystem, men undantag kan gälla beroende på konfiguration, firmware version och installation av din utrustning. I de fall då larmet utlöses skickas alltid bilderna från kameradetektorn direkt till vår larmcentral och lagras i vårt särskilda larmhanteringssystem. Dessutom tar vår kameradetektor bilder om rökdetektorn upptäcker rök, för att vår larmcentral ska kunna kontrollera om det finns en nödsituation eller inte. Detta görs i syfte att förse dig med den tjänst som du har köpt från oss enligt GDPR artikel 6(1)(b). För ordningens skull, vänligen observera att om du har en bärbar röstenhet och du tar bort denna enhet från väggen, utlöser detta ett tyst larm till vår larmcentral. Beroende på konfigurationen av ditt larmsystem kan detta tysta larm, samt SOS-larm och panikknappar, också utlösa att bilder tas och skickas till larmcentralen.

Om du skulle uppleva fel och brister i ditt larmsystem eller dina digitala tjänster behandlar vi information om hårdvaruunderhållet, information om användaren och larmsystemet samt din identitetsinformation för att kunna logga felet eller bristen, utföra underhåll och service på larmsystemet samt göra en uppföljning med dig för att säkerställa att du är nöjd med de tjänster vi har tillhandahållit. Om det är nödvändigt för att fullgöra det här ändamålet kan vi även behöva behandla avtalsinformation, finansiell information och information om kundaktiviteter om detta krävs för att kunna utföra nödvändiga underhålls- och uppföljningsåtgärder i ärendet. Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter för det här ändamålet är att fullgöra våra avtalsförpliktelser i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR.

När du interagerar med vår chatbot utan att identifiera dig, lagras inga personuppgifter i vårt kundhanteringssystem. Loggarna lagras och används dock för att träna vår chatbot för att bli mer intelligent och ge bättre svar i framtiden. Vi använder den också för kvalitetssäkring och utbildning av vår personal. Denna logg raderas efter 30 dagar, och denna behandling är baserad på vårt berättigade intresse att tillhandahålla optimala kundkommunikationstjänster, ref. GDPR art. 6 (1) (f). Om du chattar med vårt kundservicecenter, antingen genom webbplatschatten genom att identifiera dig med ditt telefonnummer eller via en tredje parts meddelandetjänst (WhatsApp och Facebook Messenger), lagrar vi loggen över konversationen i vårt kundhanteringssystem för varaktigheten av din kundrelation. Syftet med detta är att kunna följa upp din kommunikation med oss, samt klagomålshantering, intern utbildning och kvalitetssäkring, ref. GDPR art. 6 (1) (f). Detsamma gäller kundnöjdhetspoäng du ger oss genom att svara på våra undersökningar.

Dessutom bearbetar vi uppgifter om kundrelationen och kundaktiviteter för statistiska och analytiska ändamål utöver förbättring av våra tjänster, optimering av kundnöjdhet och anpassning av våra villkor. Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter för dessa ändamål är vårt legitima intresse relaterat till innovation och kundnöjdhet i enlighet med artikkel 6.1 f i GDPR.

Marknadsföring och personlig anpassning på digitala plattformar

Vi behandlar leadinformation, e-postinformation, försäljningsinformation, cookieinformation och identitetsinformation för att kunna genomföra marknadsföringsaktiviteter till potentiella kunder. Detta är baserat på ditt samtycke, antingen genom samtyckesinställningar för cookies eller genom andra samtycken som vi har begärt från dig till exempel som en del av onboardingen eller i appen, ref. GDPR artikel 6(1)(a). Du kan när som helst återkalla ditt marknadsföringsmedgivande.

Direktmarknadsföring: Kunder till Sector Alarm kommer att få nyhetsbrev och annan information genom direktmarknadsförings via e-post, i Mina Sidor eller via SMS om inte kunden har valt bort att ta emot sådant marknadsföringsmaterial antingen genom att avregistrera sig på vårt nyhetsbrev eller genom att kontakta vårt kundservicecenter. Vi behandlar e-postdata, försäljningsinformation och identitetsinformation för detta ändamål, och den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster i enlighet med GDPR artikel 6(1)(f) och tillämplig marknadsföringslagstiftning. Tidigare kunder kan under en period av upp till 12 månader efter avtalets upphörande ta emot marknadsföringskampanjer från företaget om man inte har valt bort sådan marknadsföring.

Digital marknadsföring: Sector Alarm genomför digitala marknadsföringsaktiviteter både på våra egna webbplatser och plattformar, såväl som på tredjepartsplattformar. För det senare samarbetar vi med marknadsföringspartners som Meta/Facebook, Snapchat, TikTok och Google. Vi behandlar cookiedata, loggar från användning av våra plattformar och identitetsinformation för detta ändamål. Vi mäter också effekten av våra marknadsföringsaktiviteter på digitala plattformar och spårar konverteringar för att optimera våra marknadsföringsstrategier. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster, eftersom integritetskonsekvenserna för dig som användare är begränsade i sådana fall. Vi minimerar de datakategorier som behandlas för detta ändamål och du kan även inaktivera personliga annonser genom inställningarna för de olika plattformarna.

Personalisering: Vi behandlar dina personuppgifter för att personifiera innehållet du ser på Mina Sidor och den kommunikation du får från oss. Detta innebär att vi har en användarprofil för dig i vår kunddatabas baserat på dina kundaktivitetsdata, loggar från användning av våra plattformar, e-postdata och cookiedata.

Segmentering: Som en del av vårt marknadsföringsarbete använder vi segmentering som ett sätt att välja målgrupp för marknadsföringskampanjer. Om vi ​​till exempel ska skicka ut en kampanj för nya digitala dörrlås segmenterar vi ut de av våra kunder som redan har sådana dörrlås installerade. Vi kan också använda geografi, hustyp och andra relevanta och icke-diskriminerande faktorer som grund för vår segmentering. Vidare utför vi automatiserad analys av våra kunddatabaser för att identifiera lämpliga marknadsföringsaktiviteter gentemot de olika kundgrupperna. I digitala marknadsföringsaktiviteter använder vi även segmentering för att undvika att visa marknadsföringsinnehåll för dem som redan är kunder hos Sector Alarm. För denna segmentering använder vi tjänsterna Facebook Conversion API och Google Enhanced Conversions, där Facebook och Google som våra databehandlare behandlar e-postadresser, telefonnummer, namn och IP-adresser för att utesluta kunderna från digitala marknadsföringsaktiviteter.

Som anges ovan utförs våra marknadsföringsaktiviteter normalt baserat på vårt legitima intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster i enlighet med GDPR artikel 6(1)(f) och tillämplig marknadsföringslagstiftning. Om samtycke krävs för att utföra marknadsföringsaktiviteter enligt marknadsföringslagstiftningen kommer vi endast att utföra sådana marknadsföringsaktiviteter baserat på ditt samtycke enligt GDPR artikel 6(1)(a). För god ordnings skull bör det noteras att även om du återkallar ditt samtycke eller väljer bort marknadsföringsaktiviteter så kan du fortfarande se Sector Alarm-annonser i det digitala rummet – men det kommer i sådana fall inte att anpassas till dig eller riktad till dig.

I alla fall kommer våra marknadsföringsaktiviteter att uppfylla kraven i de europeiska gemenskapernas (elektroniska kommunikationsnätverk och tjänster) (sekretess och elektronisk kommunikation) förordningar 2011. Dessa förordningar anger regler för hur direkt marknadsföringskommunikation får skickas till konsumenter av företag .

I enlighet med gällande konsument- och marknadsföringslagstiftning registrerar vi även information om undantag från marknadsföring genom dörrknackning, telefon eller e-post. Den rättsliga grunden för denna behandling är att följa en rättslig skyldighet enligt GDPR artikel 6(1)(c).

Kvalitetssäkring och utbildning

På aggregerad nivå samlar vi in och rapporterar vår svarstid via telefon och personligen vid utlösta larm, kundnöjdhet, försäljningsstatistik och andra nyckeltal med hjälp av telefoninspelningar och information om användaren och larmsystemet för att identifiera var vi kan behöva genomföra förbättringsåtgärder samt för utbildnings- och kvalitetsändamål. Vår rättsliga grund för denna aggregering är vårt berättigade intresse att förbättra oss och tillhandahålla kvalitet när vi utför våra tjänster i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Observera att när informationen väl har aggregerats kan den inte kopplas till dig som individ och utgör därmed inte längre personuppgifter.  

Vi kan även genomföra kvalitetstester av telefoninspelningar, information om kundaktiviteter samt information om användaren och larmsystemet för att göra uppföljningar med våra medarbetare i syfte att säkerställa att de tillhandahåller kundsupport av hög kvalitet, samt för att utbilda nya medarbetare. Detta baseras på vårt berättigade intresse att säkerställa en bra service i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.  

Vidare behandlar vi identitetsinformation och avtalsdata för att genomföra undersökningar för att mäta kundnöjdhet. Vi bearbetar resultaten av sådana undersökningar på en aggregerad nivå. Detta är baserat på vårt legitima intresse av att förbättra kvaliteten på tjänsten enligt GDPR artikel 6(1)(f).

Partner- och leverantörshantering

Som en del i vår leverantörs- och partnerhantering behandlar vi identitetsinformation tillhörande våra partners och leverantörers kontaktperson(er), samt kontaktuppgifter till dem av deras medarbetare som vi interagerar med för att kunna genomföra berörda tjänster och avtal. Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse att kunna kontakta fysiska personer vid våra interaktioner med juridiska personer samt att bibehålla dessa avtalsrelationer, i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.

IT-administration och -tester

För att säkerställa tillgängligheten, integriteten och sekretessen för samtliga personuppgifter genomför vår IT-avdelning kontinuerligt loggning, prestandatester, analyser, penetrationstester, systemövervakning, åtkomsthantering, feldetektering och incidenthantering. Vissa IT-användare med särskild behörighet har därmed åtkomst till alla kategorier av personuppgifter som hanteras av Sector Alarm. Vi tillämpar strikta interna rutiner för åtkomsthantering för att säkerställa att alla medarbetare endast har åtkomst till den information de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och skyldigheter som medarbetare.

Vi har säkerhetskopior av alla våra IT-applikationer för att säkerställa personuppgifternas tillgänglighet. Säkerhetskopiorna används inte aktivt och raderas kontinuerligt när de ersätts av nya säkerhetskopior.

Innan vi går live med en väsentlig uppdatering av någon av våra viktigaste IT-applikationer genomför vi systematisk testning för att säkerställa att applikationen fungerar som den ska. Som utgångspunkt använder vi enbart syntetiska eller pseudonymiserade uppgifter för dessa ändamål, men det kan finnas tillfällen under den sista testfasen när det är nödvändigt att testa med personuppgifter. I dessa fall dokumenterar vi varför detta är nödvändigt, vi begränsar testmålgruppen till endast det som är strikt nödvändigt, och testuppgifterna omfattas av stränga begränsningar för åtkomst och lagring.

Samtliga åtgärder ovan som genomförs av IT-avdelningen är nödvändiga för att Sector Alarm ska kunna skydda dina personuppgifter och våra interna data, och baseras därmed på vårt berättigade intresse att säkerställa att vi har en tillräcklig nivå av säkerhet i våra IT-applikationer, i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.

Radering, rättelse, pseudonymisering och anonymisering genomförs också av vår IT-avdelning för att fullgöra de rättsliga förpliktelserna i artikel 13–21 och 32 i GDPR, i enlighet med artikel 6.1 c i GDPR.

Särskilda kategorier av personuppgifter

Vi genomför ingen aktiv insamling, begäran eller annan behandling av särskilda kategorier av personuppgifter (även kallade känsliga uppgifter) om våra kunder eller partners. Om det däremot anses nödvändigt att behandla sådana uppgifter säkerställer vi att vi har en rättslig grund för sådan behandling enligt både artikel 6.1 och 9.2 i GDPR.

Vid utlösta larm i samband med brott (eller misstanke om brott) kan bilder och information om användaren och larmsystemet innebära behandling av sådana personuppgifter som omfattas av artikel 10 i GDPR samt 3 kap. 8–9 § Dataskyddslagen (SFS 2018:218) Normalt sett delar vi endast personuppgifter med polismyndigheten på din begäran.

När du kontaktar vår kundservice via telefon, chatt, e-post eller annan meddelandetjänst är det viktigt att du inte uppger några känsliga uppgifter, exempelvis information kring din hälsa, i kommunikationen. Vi ber dig aldrig att ange ditt personnummer, ditt lösenord, din kod eller dina betalningsuppgifter via e-post – se avsnittet Säkerhet nedan.

Ibland samarbetar vi med fackföreningar eller andra organisationer för att erbjuda rabatterade larmtjänster och produkter till medlemmarna i dessa organisationer. I dessa fall behandlar vi personuppgifter kopplade till ditt medlemskap för att säkerställa att du är berättigad till de rabatter som endast är tillgängliga för organisationens medlemmar. Vår rättsliga grund för denna behandling är ditt samtycke i enlighet med artikel 9.2 a i GDPR, som du ger oss när du registrerar dig för att utnyttja de förmåner som är tillgängliga för dessa medlemmar.

Övriga ändamål

Utöver det som anges ovan kan vi behandla personuppgifter om det krävs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk – till exempel för att lösa en tvist i enlighet med artikel 6.1 f och 9.2 f i GDPR, samt för andra ändamål som inte är oförenliga med de ändamål som anges ovan i enlighet med artikel 6.4 i GDPR, exempelvis för bokföringsändamål eller vid försäljning av verksamhet.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part endast när detta är nödvändigt som en del i vårt avtal med dig, för att kunna bedriva verksamhet eller när det krävs enligt en rättslig eller lagstadgad förpliktelse. I de fall då vi lämnar ut dina personuppgifter till tredje part lämnar vi endast ut den andel av dina personuppgifter som krävs för att uppfylla ett sådant affärsbehov eller rättsligt krav. Annars lämnas dina personuppgifter inte ut till andra, såvida du inte har lämnat ditt samtycke till detta, exempelvis i samband med en förmån/ett specialerbjudande eller bonusprogram, eller om vi har en rättslig förpliktelse att göra ett sådant röjande.

Nedan finns en lista över de kategorier av mottagare som vi delar personuppgifter med. När vi delar personuppgifter säkerställer vi alltid att vi har ingått tillräckliga avtal och sekretessförbindelser. Vi säljer inte dina personuppgifter till någon tredje part för kommersiella ändamål.

Koncernbolag

Vi ingår i den europeiska Sector Alarm-koncernen, med Sector Alarm Holding AS som moderbolag. Koncernens IT-funktion administrerar alla våra IT-applikationer för vår räkning som vårt personuppgiftsbiträde, och vi har ingått ett avtal om personuppgiftsbehandling för detta ändamål. Det innebär att personal från koncernens IT-funktion har åtkomst till de personuppgifter vi lagrar i våra IT-applikationer. Andra koncernfunktioner kan också begära åtkomst till personuppgifter för att genomföra analyser och generera rapporter om försäljningsstatistik, kundnöjdhetsundersökningar och liknande ämnen, för att kunna rapportera detta till vår koncernledning och styrelse. All åtkomst till våra IT-applikationer godkänns på strikt behovsbasis och begränsas till enbart det som är strikt nödvändigt.

Leverantörer

Vi anlitar leverantörer som tillhandahåller oss tjänster, där behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att leverantören ska kunna leverera dessa tjänster. Om leverantören behandlar personuppgifter för vår räkning är de ett personuppgiftsbiträde. Vi anlitar endast personuppgiftsbiträden som kan garantera efterlevnad av gällande dataskyddslagstiftning samt våra tekniska och organisatoriska krav, och ser alltid till att det finns ett avtal om personuppgiftsbehandling som styr våra instruktioner till sådana personuppgiftsbiträden. Vi har följande huvudsakliga kategorier av leverantörer:

 • Leverantörer av IT-applikationer: Dessa leverantörer kan utföra service och underhåll på de IT-applikationer de levererar till oss. I den utsträckning som de har åtkomst till eller på annat sätt behandlar personuppgifter för vår räkning som personuppgiftsbiträde har vi ingått ett avtal om personuppgiftsbehandling. De kan även lagra uppgifter på sina servrar eller i en molntjänst som de tillhandahåller, och i dessa fall är de våra personuppgiftsbiträden.
 • Partners: Vi samarbetar med partners som genererar potentiella kunder till oss, exempelvis fackföreningar, branschorganisationer, flyttfirmor, försäkringsbolag och liknande. Dessa parter är inte våra personuppgiftsbiträden, och de delar dina uppgifter med oss baserat på sina avtal med eller samtycken från dig.
 • Fakturering och inkasso: Vi använder externa leverantörer för att genomföra våra fakturerings- och inkassotjänster för vår räkning. Dessa leverantörer är våra personuppgiftsbiträden.
 • Säkerhetsvakter: Vi samarbetar med professionella säkerhetsvakter som utför utryckning vid utlöst larm för vår räkning, och för att dessa säkerhetsvakter ska kunna utföra sitt uppdrag måste vi dela ditt namn och din adress med dem, tillsammans med eventuell information som vi har om det aktuella larmet.
 • Leverantörer av marknadsföringstjänster: Vi använder Google Inc. och Facebook Inc. för marknadsföring på internet och i sociala medier. Mer information finns i vår cookiepolicy.
 • Kreditvärderingsinstitut: Vi samarbetar med auktoriserade kreditvärderingsinstitut för att utvärdera din förmåga att betala den månatliga abonnemangsavgiften. Dessa institut agerar som separata personuppgiftsansvariga.

Polismyndigheten och andra offentliga myndigheter

Vid ett utlöst larm i samband med inbrott eller annan potentiellt brottslig aktivitet delar vi övervakningsmaterial med polisen på begäran. I vissa fall kan även andra offentliga myndigheter begära personuppgifter, och i dessa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att lämna ut personuppgifterna.

Internationella överföringar av personuppgifter

Som standard strävar vi alltid efter att säkerställa att dina personuppgifter behandlas inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vissa av våra leverantörer har emellertid sitt huvudkontor utanför EES, eller har servrar eller dotterbolag utanför EES. I dessa fall säkerställer vi att vi tillämpar en giltig överföringsmekanism i form av lämplighetsbeslut fattade av EU-kommissionen (inklusive EU-US Data Privacy Framework när tillämpligt), bindande företagsbestämmelser (så kallade Binding Corporate Rules, BCR) eller EU:s standardavtalsklausuler (så kallade Standard Contractual Clauses, SCC). Vi vidtar dessutom ytterligare säkerhetsåtgärder för att säkerställa tillräckligt skydd av dina rättigheter och friheter som EU-medborgare även vid överföring av uppgifter till länder utanför EES. Du hittar en kopia av de EU-standardavtalsklausuler som Sector Alarm tillämpar genom att klicka här och söka efter 32010D0087 och mer information om EU-US Data Privacy Framework här. Under särskilda omständigheter och endast tillfälligt kan vi även överföra personuppgifter till mottagare utanför EES om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller om du ger ditt samtycke till sådan specifik överföring. Vi kan komma att revidera eller uppdatera våra överföringsmekanismer för att efterleva förändringar i dataskyddslagstiftningen eller krav från EU-kommissionen. Om detta sker uppdaterar vi denna integritetspolicy på motsvarande sätt.

Om du väljer att kontakta oss med hjälp av meddelandetjänster från tredje part, till exempel Facebook Messenger, så gäller dessa leverantörers användarvillkor och sekretesspolicy. Observera att både Facebook överför personuppgifter till USA.
Vilka är dina rättigheter och hur utövar du dem?

Som registrerad har du flera rättigheter och friheter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och -bestämmelser. Om du vill utöva dessa rättigheter är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0771-80 95 30 eller skicka ett e-postmeddelande till vårt dataskyddsombud på dpo@sectoralarm.se. För att säkerställa att vi inte delar personuppgifter med obehörig tredje part ber vi dig bekräfta din identitet innan vi svarar på din begäran. Under förutsättning att vi har bekräftat din identitet svarar vi så snart som möjligt, vanligtvis inom 30 dagar. Om vi inte har möjlighet att svara inom 30 dagar informerar vi dig om förseningen och orsaken till den i god tid och före tidsgränsen på 30 dagar. Nedan visas en sammanfattning av dina rättigheter. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Med de begränsningar som anges i gällande lagstiftning har du följande rättigheter:

 • Rätt till information: Du har rätt att få ytterligare information om vår användning av dina personuppgifter.
 • Rätt till tillgång: Du har rätt att begära tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig. Observera att det finns vissa undantag till denna rättighet, till exempel om tillgången kränker andras rättigheter (om den exempelvis avslöjar personlig information om en tredje part) eller om den omfattar affärshemligheter. Om vi gör några undantag till din rätt till tillgång informerar vi dig om detta specifikt.
 • Rätt till rättelse: Det är viktigt för oss att säkerställa att vi enbart behandlar personuppgifter som är korrekta och uppdaterade. Om du upptäcker att några av de personuppgifter vi behandlar är felaktiga har du rätt att kräva att de rättas. På Mina sidor kan du på egen hand rätta din PIN-kod för larmpanelen, dina språkinställningar och ditt lösenord till Mina sidor.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få en elektronisk kopia av de personuppgifter du har lämnat till oss i digitalt format, antingen direkt till dig eller till en tredje part som du utsett.
 • Rätt att bli bortglömd: Vi lagrar endast personuppgifter under den tidsperiod som krävs för de ändamål som uppgifterna samlades in för. Om du anser att vi lagrar information som borde ha raderats har du rätt att begära att vi raderar dessa personuppgifter. Observera dock att rättsliga förpliktelser som skatterapportering och bokföring kan innebära att vi är skyldiga att inte radera personuppgifterna förrän den lagstadgade lagringsperioden har löpt ut. Mer information om våra tidsperioder för lagring finns i avsnittet Hur länge lagrar vi dina personuppgifter? nedan.
 • Rätt att göra invändningar: Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om din specifika situation kräver det. Du kan alltid neka till direktmarknadsföring från oss genom att kontakta vår kundservice eller genom att klicka på länken ”Avregistrera” längst ned i de e-postutskick du får från oss.
 • Rätt till begränsning: Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att vi inte har rätt att behandla dina personuppgifter eller om du inte vill att vi ska radera uppgifter som är tänkta att raderas.
 • Automatiserade beslut och profilering: Vi tillämpar inte automatiserade beslut avseende dig eller din kundrelation med oss. För ändamål i samband med marknadsföring och kundretention använder vi segmenteringsteknik och utför analyser för att optimera våra marknadsföringssatsningar och anpassa vår marknadsföring efter våra kunders preferenser och behov. Sådana analyser kan påverka våra marknadsföringsbeslut, men de tillämpas inte på ett sätt som kan leda till rättsliga eller motsvarande betydande konsekvenser för dig.
Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar alla personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra ändamålen enligt denna integritetspolicy. Vi tillämpar huvudsakligen följande tidsperioder för lagring:

 • Namn, adress, kontaktuppgifter och kund-id: Vi lagrar den här informationen i vår kunddatabas som längst 12 månader efter att avtalet har löpt ut. I vårt bokföringsarkiv behåller vi namn, adress och kund-id i 5 år efter att kundrelationen har avslutats.
 • Kopia av avtal och fakturor: Raderas 5 hela räkenskapsår efter att kundrelationen har avslutats. Papperskopior av avtal och nykundsdokument skannas och strimlas därefter inom 30 dagar efter avtalstecknandet.
 • Nykundsinformation som kreditbetyg, antal medlemmar i hushållet m.m.: Raderas 6 månader efter att kundrelationen har avslutats.
 • Kundaktiviteter, som kontakt med kundservice (inkusive chatt- eller meddelandetjänster där du som användare identifieras), kundomdömen, ägarbyte, kommunikation m.m.: Raderas 6 månader efter att kundrelationen har avslutats.
 • Data om potentiella kunder, det vill säga data som lämnas till Sector Alarm som en del av att fylla i ett offertformulär eller på annat sätt begära information om våra produkter och tjänster raderas 6 månader efter data från lead-inlämningen.
 • Data från larmsystemet (installationsinformation, aktivitetsloggar, utlösta larm m.m.): Raderas 3 år efter att kundrelationen har avslutats.
 • Verifieringsbilder och -video från larmsystemet vid utlöst larm: Bilder raderas efter 7 dagar. Materialet kan däremot lagras i 30 dagar om det är sannolikt att det kommer att behövas i en polisutredning.
 • Användaraktivitet på Mina sidor på webben och i appen: Raderas 12 månader efter att kundrelationen har avslutats.
 • Telefoninspelningar från larmcentralen: Raderas 12 månader efter inspelningen.
 • Säkerhetskopior: Våra IT-säkerhetskopior raderas på löpande 2-årsbasis.
 • Avbud från marknadsföring genom dörrknackning, telefon eller e-post raderas som huvudregel inte, men adressuppgifter i samband med våra knackar inte-listor raderas i allmänhet efter 7 år om inte annat avtalats

Observera att kundrelationen anses som avslutad när den senaste utestående fakturan har betalats i sin helhet.

Utöver det som anges ovan kan vi från fall till fall behöva lagra personuppgifter under en längre tidsperiod om detta är nödvändigt för att fullgöra rättsliga förpliktelser eller avtal, eller för att lösa tvister.

Du kan när som helst neka till att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta vår kundservice eller genom att avregistrera dig från marknadsföringsutskick via e-post. Detta kan däremot begränsa vår möjlighet att kontakta dig med relevant kommunikation och/eller leverera de överenskomna tjänsterna, utan att detta normalt sett utgör ett avtalsbrott från vår sida.

Säkerhet

Vi har vidtagit avancerade tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa dina personuppgifters tillgänglighet, integritet och sekretess. Våra högkvalificerade IT- och säkerhetsexperter säkerställer att våra applikationer skyddas genom att endast anlita leverantörer som kan garantera efterlevnad av gällande säkerhetsstandarder och -lagar.

Men du kan också själv bidra till att skydda dina uppgifter genom att vidta dessa enkla säkerhetsåtgärder:

 • Skicka ingen konfidentiell eller känslig information via okrypterad e-post. Vi ber dig aldrig att skicka dina betalningsuppgifter, din kod eller ditt lösenord till oss via e-post, och om vi ringer upp dig ställer vi den överenskomna säkerhetsfrågan innan vi ger dig någon konfidentiell information.
 • Använd inga koder, lösenord eller säkerhetsfrågor som är enkla att gissa sig till. Du bör alltid använda ett starkt lösenord, d.v.s. ett lösenord som består av både små och stora bokstäver, siffror och specialtecken.
 • Klicka inte på länkar i e-postmeddelanden som du får om inte e-postmeddelandet kommer från en betrodd avsändare. Kontrollera alltid avsändarens e-postadress i e-postmeddelanden som ber dig om information – bedragare använder ofta e-postadresser som liknar originalet. E-postmeddelanden från oss skickas alltid från info@sectoralarm.se
 • Säkerställ att dina kontaktuppgifter är uppdaterade så att vi kan nå dig vid ett utlöst larm eller vid misstanke om bedrägeri.
 • Håll dina online-enheter uppdaterade för att säkerställa att du alltid har den senaste versionen av säkerhetsinställningarna installerade, eftersom dessa kan innehålla korrigeringar av tidigare identifierade säkerhetsbrister.
 • Om du upptäcker någon misstänkt aktivitet eller tror att du har blivit utsatt för identitetsstöld eller bedrägeri, kontakta omedelbart vår kundservice på 0771-80 95 30.  
Mer information om vår videotjänst

Om du har aktiverat vår videotjänst (endast tillgänglig i Sector Alarm App) är det viktigt att tänka på att vi inte har åtkomst till videoinspelningarna om du inte uttryckligen beviljar oss sådan åtkomst i samband med ett utlöst larm, och av det här skälet är vi inte personuppgiftsansvarig för videotjänsten. Av det här skälet är det alltså du som är personuppgiftsansvarig för videotjänsten och inte Sector Alarm, i de fall då inspelningarna anses utgöra ”personuppgifter” enligt GDPR. När vi installerar videokameran installerar vi den på ett sätt som inte kränker rättigheterna och friheterna för personer som inte bor på adressen där kameran installeras, och vi förser dig med skyltar och dekaler som kan användas för att informera besökare och andra om videoövervakningen. Du får inte flytta kameran, och om du gör det tar Sector Alarm inget ansvar för eventuellt olaglig videoövervakning som genomförs av dig till följd av sådana handlingar. Du ansvarar för att säkerställa efterlevnad av alla gällande lagar och förpliktelser, inklusive GDPR (om det är tillämpligt i ditt fall), när du använder funktionen för videoövervakning. Observera att även om själva inspelningen som sådan kan vara laglig kan det vara olagligt att publicera eller lagra sådana inspelningar (liksom foton och ljud) eller att dela dem med tredje part som inte är en del av en brottsbekämpande myndighet. Om du är företagskund måste du dessutom följa reglerna för videoövervakning som utförs av arbetsgivare på arbetsplatsen.

Vi hänvisar till våra allmänna villkor för mer information om funktioner och förpliktelser i samband med videotjänsten.

Sector Alarm på sociala medieplattformar

Sector Alarm har företagskonton på Instagram, Facebook och LinkedIn, och behandlingen av personuppgifter på dessa plattformar styrs av respektive plattforms användarvillkor och integritetspolicy. Vi använder dessa konton för att marknadsföra och förbättra våra tjänster och för att marknadsföra vårt företag gentemot potentiella och befintliga kunder och medarbetare, och den rättsliga grunden för detta är vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Om du kontaktar oss på något av dessa konton, eller om du gillar eller delar något av det innehåll vi publicerar, kan vi se den grundläggande användarinformationen för ditt konto, exempelvis namn och e-postadress. Vi svarar dig på samma plattform och behandlar dina personuppgifter i samband med sådan kommunikation. Vi ber dig att inte dela någon konfidentiell personlig information på någon av dessa plattformar.  

Du kan alltid sluta följa våra konton eller radera dina kommentarer och meddelanden. Observera att dina personuppgifter inte raderas automatiskt när du slutar följa ett konto. Observera även att alla dessa leverantörer har internationella dataöverföringar till USA. Läs igenom deras respektive integritetspolicy för mer information om hur de behandlar dina personuppgifter. 

När du använder Facebook får vi dessutom aggregerade statistikrapporter från Facebook via en tjänst som heter Facebook Insights. Den här tjänsten ger oss möjlighet att följa aktiviteten kopplad till vårt konto. Dessa rapporter omfattar inga personuppgifter och är anonyma för oss, men vi agerar som gemensamt personuppgiftsansvariga tillsammans med Facebook Inc. för den här tjänstens ändamål. Du hittar mer information om Facebook Insights här.

Cookies
Mer information om cookies finns i vår cookiepolicy.

Senaste version: 7.0 2021